Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Στο μεγαλύτερο μέρος της, η προτεινόμενη βιβλιογραφία περιέχεται στο:

 • Άβρα Αυδή και Μελίνα Χατζηγεωργίου (2007) Η τέχνη του Δράματος στην εκπαίδευση. 48 προτάσεις για εργαστήρια θεατρικής αγωγής, Αθήνα: Μεταίχμιο.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 • Belloli, J. (2000) Small Size: A Space to Grow, Bologna: Pendragon.
 • Boal, A. (1979) Theatre of the Oppressed, London: Pluto Press.
 • Boal, A. (1992) Games for Actors and Non Actors, London: Routledge.
 • Boal, A. (1995) The Rainbow of Desire, London: Routledge.
 • Bolton, G. (1984) Drama as education, London: Longman.
 • Bolton, G. (1992) New perspectives on Classroom Drama, London: Simon and Schuster.
 • Bolton, G. (1998) Acting in Classroom Drama. A critical analysis, London: Trentham Books in association with the University of Central England.
 • Bolton, G. and Heathcote, D. (1999) So You Want to Use Role Play? A New Approach in How to Plan, London: Trentham Books.
 • Booth, D. (1994) Story drama. Reading, writing and roleplaying across the curriculum, Ontario: Pembroke.
 • Bowell, P. και Heap, B.S. (2001) Planning Process Drama, London: David Fulton.
 • Brandes, D. και Phillips, H. (1977) Gamesters Handbook, Cheltenham: Stanley Thornes.
 • Brandes, D. (1984) Gamesters Handbook Two, Cheltenham: Stanley Thornes.
 • Bruner, J. και Haste, H. (1990) Making Sense, London: Routledge.
 • Davis, D. και Lawrence, C. (1986) Gavin Bolton: Selected writings on drama in education, London: Longman.
 • Davis, D. (επιμ.) (2005) Edward Bond and the Dramatic Child. Edward Bond’s plays for yound people, London: Trentham Books.
 • Davis, D. (2014) Imagining the real: towards a new theory of drama in education, London: Institute of Education Press.
 • DICE Consortium (2010) Making a World of Difference. A DICE resource for practitioners on educational theatre and drama, DICE Consortium.
 • Fleming, M. (1994) Starting Drama Teaching, London: David Fulton.
 • Fleming, M. (1997) The Art of Drama Teaching, London: David Fulton.
 • Fleming, M. (2001) Teaching Drama in Primary and Secondary Schools. An Integrated Approach, London: David Fulton.
 • Gillham, G. (1998) “What life is for. An analysis of D. Heathcote’s “Levels” of Explanation”, Theatre and Education Journal, τευχ. 1, σ. 28.
 • Goffman, E. (1974) Frame Analysis, New York: Harper and Row.
 • Grady, T. και O’Sullivan, C. (επιμ.) (1998) “A head taller”, Developing a humanising curriculum through Drama, Birmingham: The University of Birmingham.
 • Hagen, U. και Frankel, H. (1973) Respect for acting, USA: MacMillan.
 • Heathcote, D. (1990) “Key Address”, The Fight for Drama, the Fight for Education, NATD Conference.
 • Heathcote, D. και Bolton, G. (1995) Drama for learning: Dorothy Heathcote’s Mantle of the Expert Approach to Education, USA: Heinemann.
 • Johnson, L. και O’Neill, C. (1984) Dorothy Heathcote. Collected writings on education and Drama, London: Hutchinson.
 • Kempe, A. (1995) The GCSE Drama Coursebook, Cheltenham: Stanley Thorns.
 • Laban, R. (1960) The Mastery of Movement, London: MacDonald and Evans.
 • McGregor, L., Tate, M., και Robinson, Κ. (1987) Learning through Drama, Report of the Schools Council Drama Teaching Project (10-16), London: Heinemann.
 • Morgan, N., και Saxton, J. (1987) Teaching Drama. A mind of many wonders, London: Hutchinson.
 • Muir, A. (1996) “New Beginnings: Knowledge and from in the drama of Bertolt Brecht and Dorothy Heathcote”, Issues in Education Series, 1, University of Central England, σσ. 1-51.
 • Neelands, J. (1984) Making Sense of Drama, London: Heinemann.
 • Neelands, J. (1997) Beginning Drama 11-14, London: David Fulton.
 • Neelands, J. και Goode, T. (2000) Structuring drama work, Cambridge: Cambridge University Press.
 • O’Neill, C. (1995) Drama Worlds: a framework for process drama, Portsmouth: Heinemann.
 • O’Toole, J. και Haseman, B. (1988) Dramawise. An introduction to GCSE Drama, Oxford: Heinemann.
 • O’Toole, J. (1992) The Process of Drama: Negotiating art and meaning, London: Routledge.
 • Preston-Dunlop, V. (1980) A Handbook for Dance in Education, UK: Longman.
 • Schutzman, M. και Cohen-Cruz, J. (επιμ.) (1990) Playing Boal: theatre, therapy, activism, New York: Routledge.
 • Sherborne, V. (1990) Developmental Movement for Children, UK: Scotprint.
 • Slade, P. (1954) Child Drama, London: University of London Press.
 • Somers, J. (1994) Drama in the Curriculum, London: Cassel.
 • Toye, N. και Prendiville, F. (2000) Drama and Traditional Story for the Early Years, London: Routledge/Falmer.
 • Wagner, B.J. (1979) Dorothy Heathcote, Drama as a learning medium, London: Hutchinson.
 • Way, B. (1967) Development through Drama, London: Longman.
 • Winston, J. και Tandy, M. (1998) Beginning Drama 4-11, London: David Fulton.
 • Wood, D., Bruner, J., και Roos, G. (1976) “The Role of Tutoring in Problem Solving”, Journal of Child Psychology and Psychiatry, τευχ. 17, σσ. 89-100.

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

 • Άλκηστις (2008) Μαύρη αγελάδα-άσπρη αγελάδα. Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα, Αθήνα: Τόπος.
 • Αυδή, A. και Χατζηγεωργίου, M. (2007) Η τέχνη του Δράματος στην εκπαίδευση. 48 προτάσεις για εργαστήρια θεατρικής αγωγής, Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Αυδή, A. και Χατζηγεωργίου, M. (2017) Όταν ο δάσκαλος μπαίνει σε ρόλο. 50 προτάσεις για θεατρικά εργαστήρια με Δάσκαλο σε Ρόλο, Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Vygotsky, L.S. (2000) Νους στην Κοινωνία, επιμ. Σ. Βοσνιάδου, Αθήνα: Gutenberg.
 • Γκόβας, Ν. (2003) Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο, Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Γρόλλιος, Γ. (2005) Ο Paulo Freire και το αναλυτικό πρόγραμμα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
 • Woolland, B. (1999) Η διδασκαλία του Δράματος στο Δημοτικό Σχολείο, μτφρ. Ε. Κανηρά, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Esslin, M. (2005) Μπρεχτ. Ο άνθρωπος και το έργο του, Αθήνα-Γιάννενα: Δωδώνη.
 • Θεοφιλίδης, Χ. (1988) Η τέχνη των ερωτήσεων, Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Κατσαρίδου, Μ. (1988) Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος. Μια πρόταση για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας σε διαπολιτισμική τάξη, Αθήνα: Σταμούλη.
 • Kempe, A. (2001) Εκπαιδευτικό Δράμα και ειδικές ανάγκες, μτφρ. Α. Βεργιοπούλου, Αθήνα: Πατάκης.
 • Λεκόκ, Ζ. (2005) Το Ποιητικό Σώμα, Αθήνα: ΚΟΑΝ.
 • Μάρρα, Ε. (1988) Τα δαντελένια γάντια, Αθήνα: Κέδρος.
 • Μάρσαλ, Λ. (2001) Το σώμα μιλά, Αθήνα: ΚΟΑΝ.
 • Ματσαγγούρας, Η. (2006) Στρατηγικές διδασκαλίας, Αθήνα: Gutenberg.
 • Bruner, J. (2004) Δημιουργώντας Ιστορίες, Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωη μτφρ. Β. Τσούρτσου – Κ. Πολυδάκη – Γ. Κουγιουμτζάκης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Bruner, J. (1997) Πράξεις νοήματος, μτφρ. Η. Ρόκου – Γ. Καλομοίρης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • O’Sullivan, C. (2005) Σημειώσεις για το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου σεμιναρίου με θέμα “Εκπαιδευτικό Δράμα: Βασικές αρχές, διαδικασία σχεδιασμού μαθημάτων και δυνατότητες”, Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Δράματος.
 • Παρασκευά-Σακκά, Ι. (1997) Σύγχρονες τάσεις στην ψυχολογία της προσωπικότητας, (πανεπιστημιακές παραδόσεις), Αθήνα.
 • Reble, A. (1990) Ιστορία της Παιδαγωγικής, μτφρ. Θ. Χατζηστεφανίδης – Σ. Χατζηστεφανίδου-Πολυζώη, Αθήνα: Παπαδήμας.
 • Rohrs, H. (1984) Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης, μτφρ. Κ. Δεληκωσταντής – Σ. Μουζάκης, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Smith, P.K. (2001) “Το παιχνίδι και οι χρήσεις του παιχνιδιού”, στο Αυγητίδου, Σ. (επιμ.) Το παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Stanislavsky, K. (1959) Ένας ηθοποιός δημιουργείται, Αθήνα: Δραματική Σχολή Θεάτρου Χρ. Βαχλιώτη και Α.Θ. Γκόνη.
 • Freire, P. (1977) Η αγωγή του καταπιεζόμενου, μτφρ. Γ. Κρητικός, Αθήνα: Κέδρος.